Gebruiksvoorwaarden Leeslounge App

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") hebben betrekking op het gebruik van Leeslounge App (de "App"). Wanneer u de App gebruikt dan wel wanneer u zich als gebruiker van de App registreert, gaat u akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden en onze Privacy Policy. Deze zijn ook te raadplegen, downloaden en printen via onze website (www.leeslounge.nl). Lees deze aandachtig door zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn.

De App en de digitale producten die door middel van de App te lezen en te beheren zijn, worden aangeboden door Push2Tablet B.V., gevestigd aan de Tolweg 5, 3741 LM, Baarn en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 5150672 (“Push2Tablet”).
Voor vragen over de App of deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met Push2Tablet via 035 – 548 60 80 of via het contactformulier op onze website www.leeslounge.nl of per post aan Tolweg 5, 3741 LM Baarn of via de interne-hulpondersteuning van de App zelf.

ARTIKEL 1. ALGEMEEN
1.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van alle overeenkomsten en alle (rechts)handelingen tussen Push2Tablet en de gebruiker van de App met betrekking tot het gebruik van digitale uitgeefproducten door middel van de App, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, de Gebruiksovereenkomst of het Abonnement.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

ARTIKEL 2. DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1 Abonnement: de overeenkomst aangegaan tussen een Gebruiker en Push2Tablet, waarbij de Gebruiker een recht krijgt E-uitgaven te downloaden en tijdelijk te gebruiken (huren), zoals nader beschre-ven in deze Gebruiksvoorwaarden. Het Abonnement komt tot stand tussen Push2Tablet en de Gebruiker binnen een elektronische transactieomgeving onder verantwoordelijkheid van Push2Tablet.
2.2 App: de applicatiesoftware die door Push2Tablet wordt geleverd onder de naam “Leeslounge” en waarmee Gebruikers de mogelijkheid hebben om middels hun Device gedownloade tijdschriften, boeken en andere documenten te lezen en te beheren.
2.3 Device: een apparaat dat geschikt is voor de opslag en het lezen van digitale uitgeefproducten, voornamelijk e-books, e-magazines en e-papers, zoals een tabletcomputer, smartphone, e-reader of enig ander elektronisch apparaat.
2.4 E-reader: een apparaat dat specifiek ontworpen is voor de opslag en het lezen van digitale uit-geefproducten, voornamelijk e-books, e-magazines en e-papers.
2.5 E-uitgave: digitaal uitgeefproduct waarvan via de App gebruikslicenties worden verleend.
2.6 Gebruiker: de natuurlijke persoon met wie Push2Tablet het Abonnement of de koopovereenkomst hebben afgesloten respectievelijk de Gebruiksovereenkomst hebben gesloten, die van de App gebruik maakt en als Gebruiker kan inloggen op het Platform.

2.7 Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst voor het gebruik van de App die door registratie tussen Push2Tablet en Gebruiker wordt aangegaan, onder akkoordverklaring met deze Gebruiksvoorwaarden.

2.8 Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databank-recht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

2.9 Koopovereenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen een Gebruiker en Push2Tablet, waarbij de Gebruiker een recht krijgt E-uitgaven te downloaden en te gebruiken, zoals nader beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. De koop komt tot stand tussen Push2Tablet en de Gebruiker binnen een elektronische transactie-omgeving onder verantwoordelijkheid van Push2Tablet.
2.10 Partij: iedere betrokken partij bij deze Gebruiksvoorwaarden.

2.11 Platform: een met een wachtwoord afgeschermde omgeving waartoe uitsluitend de Gebruikers tegen betaling toegang hebben.

2.12 Registratie: elektronische vastlegging door Gebruiker van een bevestigd e-mailadres en een zelf-gekozen wachtwoord onder akkoordverklaring met deze Gebruiksvoorwaarden, waardoor Gebruiker het recht verwerft de App te gebruiken en alle geboden functionaliteit te benutten.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING ABONNEMENT
3.1 Het Abonnement komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Gebruiker van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Push2Tablet bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Push2Tablet is bevestigd, kan de Gebruiker het Abonnement ontbinden.

3.2 Het Abonnement komt tot stand tussen Push2Tablet en de Gebruiker binnen een elektronische transactie-omgeving onder verantwoordelijkheid van Push2Tablet of van derden op grond van de door hen gepubliceerde eventuele specifieke voorwaarden.
3.3 Het wettelijke herroepingsrecht (bedenktijd) van de Gebruiker is uitgesloten nadat de Gebruiker een E-uitgave heeft gedownload hetgeen de Gebruiker daarmee ook verklaart.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST
4.1 De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Gebruiker van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Push2Tablet bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Push2Tablet is bevestigd, kan de Gebruiker de Koopovereenkomst ontbinden.

4.2 De Koopovereenkomst komt tot stand tussen Push2Tablet en de Gebruiker binnen een elektronische transactie-omgeving onder verantwoordelijkheid van Push2Tablet of van derden op grond van de door hen gepubliceerde eventuele specifieke voorwaarden.
4.3 Het wettelijke herroepingsrecht van de Gebruiker is uitgesloten nadat de Gebruiker een E-uitgave heeft gedownload hetgeen de Gebruiker daarmee ook verklaart.

ARTIKEL 5. GEBRUIK VAN DE APP
5.1 Push2Tablet verleent Gebruiker vanaf het moment van registratie gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst het recht om gebruik te maken van de App ten behoeve van de ontvangst, het beheer en het lezen van onder meer bij uitgevers verworven tijdschriften, kranten en boeken die door hen via Push2Tablet in de App worden gedistribueerd. De Gebruiker krijgt daartoe een gebruikersnaam en een wachtwoord of kan deze zelf kiezen. De Gebruiker kan met deze inloggegevens inloggen op het Platform.
5.2 Voor zover Gebruiker nalaat zich te registreren, is er sprake van zogenaamd ‘gastgebruik’ waarbij de in de App geboden functionaliteit beperkt is. Gastgebruik vindt plaats onder veronderstelling van stilzwijgende instemming met deze Gebruiksvoorwaarden door de gastgebruiker. Gastgebruikers kunnen geen gebruik maken van de mogelijkheid aangeschafte digitale uitgeefproducten te benutten op meerdere Devices, noch kunnen zij bij herinstallatie van de App de eerder aangeschafte uitgeefproducten opnieuw downloaden.
5.3 Gebruiker staat ervoor in dat hij uitsluitend gebruik maakt van de App conform het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruiker vrijwaart Push2Tablet voor aanspraken van derden ter zake of in verband met het gebruik en het ter beschikking stellen van de App, alsmede voor aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat Gebruiker gebruik heeft gemaakt van de App op een wijze die strijdig is met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden.

5.4 Push2Tablet zal zich naar beste vermogen inspannen om de App ten behoeve van de Gebruiker functioneel te houden. Ingeval de App niet beantwoordt aan de Gebruiksovereenkomst of Push2Tablet niet voldoet aan haar inspanningsverplichting, is Push2Tablet gerechtigd, naar eigen keuze, 1) de App zodanig te wijzigen dat deze beantwoordt aan de Gebruiksovereenkomst, 2) de App te vervangen door een applicatie die beantwoordt aan de Gebruiksovereenkomst of 3) de levering van de App te staken en de Gebruiksovereenkomst op te zeggen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding voor Push2Tablet is hiermee uitgesloten.

5.5 Push2Tablet heeft het recht de aangeboden functionaliteit van de App van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren. Push2Tablet zal zich inspannen om eventuele fouten in de App op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten, al dan niet tijdig, worden hersteld.

5.6 Onverminderd technische of juridische beperkingen voorvloeiend uit specifieke gebruikslicenties, gebruikte apparatuur - of programmatuur op die apparatuur- waarop de App geïnstalleerd is, heeft de geregistreerde Gebruiker het recht zijn registratie gelijktijdig te benutten op 5 Devices. Alle eerder binnen die registratie verworven digitale producten zullen op deze wijze ook beschikbaar komen in de latere installaties van de App met dezelfde registratie. Louter om efficiënt gebruik te kunnen maken van de beperkte opslagmogelijkheden van de Devices waarop de App werd geïnstalleerd, heeft de geregistreerde Gebruiker het recht van uitgevers verworven digitale producten te archiveren, waaronder verstaan wordt het fysiek verwijderen van het product van de Device met behoud van het recht het product binnen de App opnieuw te downloaden. Ieder ander gebruik van deze functie is niet toegestaan.
5.7 De volgende handelingen met betrekking tot de App mogen niet door of vanwege Gebruiker worden verricht:
a. de App gebruiken anders dan noodzakelijk in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden, waaronder het op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, openbaar maken, verveelvoudigen, of anderszins aan enige derden ter beschikking stellen van content die via de App wordt verkregen of daarop zichtbaar is;
b. een of meer wijzigingen aanbrengen in de App;
c. aangebrachte technische beveiligingen en andere voorzieningen (doen) verwijderen of omzeilen;
d. de App zodanig gebruiken dat het systeem waarmee de App ter beschikking wordt gesteld, overmatig belast wordt;
e. het delen van de aan Gebruiker verbonden gebruikersnaam met derden; en/of
f. de gebruikersnaam in totaal meer dan vijf keer activeren op verschillende Devices.

5.8 Gebruiker vrijwaart Push2Tablet voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de App opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.

5.9 Op verzoek van of namens Push2Tablet zal Gebruiker steeds alle medewerking verlenen en informatie verstrekken die Push2Tablet van haar verlangt in het kader van de uitvoering van de Gebruiksovereenkomst. Gebruiker zal zich naar beste vermogen inspannen om steeds juist, volledig en tijdig aan dergelijke verzoeken van Push2Tablet te voldoen. Ook is Gebruiker gehouden om gevolg te geven aan nadere instructies van of namens Push2Tablet met betrekking tot het gebruik van de App.
5.10 De Gebruiksovereenkomst en het Abonnement zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Gebruiker krijgt alleen toegang tot zijn account wanneer hij inlogt met zijn inloggegevens. Gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens, deze geheim te houden en op een veilige plek te bewaren zodat deze niet voor derden toegankelijk zijn. De inloggegevens mogen in geen geval aan derden worden verstrekt. Gebruiker dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van de inloggegevens door een derde direct aan Push2Tablet te melden. Tot het tijdstip van de melding is Gebruiker aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit de door middel van de inloggegevens verkregen toegang tot en gebruik van de App en de inhoud van de App.
5.11 Om optimaal gebruik te kunnen maken van de App, heeft Gebruiker altijd de laatste versie van de App nodig. Gebruiker dient zelf regelmatig te controleren of er updates van de App beschikbaar zijn. Als Gebruiker niet de laatste versie van de App gebruikt, dan kan het zijn dat de App niet of niet goed functioneert en dat de bekende fouten in de inhoud ervan niet zijn aangepast.

ARTIKEL 6. VERWERVING EN GEBRUIK VAN E-UITGAVEN
6.1 Door het afsluiten van het Abonnement, verwerft Gebruiker het recht om voor de abonnementsprijs het maximaal aantal overeengekomen in de App aangeboden E-uitgaven gelijktijdig te gebruiken. U verkrijgt daartoe een tijdelijk gebruiksrecht (‘licentie’) op de E-uitgave, waaraan door Push2Tablet of de uitgever van het digitale product, specifieke voorwaarden zijn verbonden.
6.2 Door het afsluiten van een Koopovereenkomst, verwerft Gebruiker het recht om voor de abonnementsprijs het maximaal aantal overeengekomen in de App aangeboden E-uitgaven te gebruiken. U verkrijgt daartoe voor onbepaalde tijd een gebruiksrecht (‘licentie’) op de E-uitgave, waaraan door Push2Tablet, of de uitgever van het digitale product, specifieke voorwaarden zijn verbonden.
6.3 De Intellectuele eigendomsrechten op de E-uitgaven blijven volledig aan de uitgever of diens licentiegever(s). Gebruiker verwerft slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie ten aanzien van de betreffende E-uitgave.
6.4 De gehuurde of gekochte E-uitgaven zijn voorzien van technische maatregelen ter bescherming van de op die producten rustende (intellectuele eigendoms)rechten. Het is Gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
6.5 Het is niet toegestaan E-uitgaven te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de verleende licentie te buiten gaan.
6.6 Ingeval de Gebruiker een Abonnement heeft afgesloten, blijven de via de App door Gebruiker ontvangen licenties voor download van E-uitgaven beschikbaar voor download door middel van de App voor de periode dat het maximaal aantal te huren E-uitgaven niet is gedownload, maar ten hoogste één jaar. Het niet binnen deze periode downloaden van de gehuurde E-uitgaven vrijwaart de Gebruiker niet van eventuele verplichtingen jegens Push2Tablet.
6.7 Ingeval de Gebruiker een Koopovereenkomst heeft afgesloten, blijven de via de App door Gebruiker ontvangen licenties voor download van E-uitgaven beschikbaar voor download door middel van de App voor een periode van tenminste één jaar. Het niet binnen deze periode downloaden van de gekochte E-uitgaven vrijwaart de Gebruiker niet van eventuele verplichtingen jegens Push2Tablet.

ARTIKEL 7. PRIJS EN BETALING
7.1 Door het afsluiten van een Abonnement, is de Gebruiker aan Push2Tablet de in het aanbod vermelde abonnementsprijs verschuldigd. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen mogelijk indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Gebruiker is voor de eerste 30 dagen van het Abonnement geen vergoeding verschuldigd, onverminderd het in de tweede volzin van in lid 5 van dit artikel bepaalde. De hiervoor bedoelde gratis periode gaat in op de dag dat de Gebruiksovereenkomst wordt gesloten.
7.2 De Gebruiker is ingeval van een Koopovereenkomst de in het aanbod vermelde koopprijs verschuldigd.
7.3 De door Push2Tablet genoemde prijzen zijn inclusief btw.
7.4 De Gebruiker is voor het gebruik van de App geen aparte vergoeding verschuldigd aan Push2Tablet.
7.5 De Gebruiker zal de verschuldigde abonnementsprijs maandelijks en vooraf betalen door automatische incasso (via een credit card of bankrekening) of door het inwisselen van een kortingscode. Bij het afsluiten van de Gebruiksovereenkomst is Push2Tablet gerechtigd EUR 0,01 van de door Gebruiker opgegeven betaalrekening af te schrijven om de betaalrekening van de Gebruiker te verifiëren. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de eerste betaaltermijn van de abonnementsprijs.
7.6 De Gebruiker zal onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Push2Tablet te melden.
7.7 Indien de Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Push2Tablet is gewezen op de te late betaling en Push2Tablet de Gebruiker een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Verder is Push2Tablet dan gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, =; 10% over de daaropvolgende € 2.500, = en 5% over de volgende € 5.000, = met een minimum van € 40, =.
7.8 Onverminderd hetgeen in lid 7 van dit artikel is opgenomen, is Push2Tablet gerechtigd ingeval van niet (tijdige) betaling, het gebruik van de App te blokkeren.

ARTIKEL 8. GEBRUIK VAN E-READER
8.1 Voor zover E-uitgaven in zogenaamd epub-formaat worden aangeboden en verwerving mogelijk is voor gebruik op E-readers, zijn deze Gebruiksvoorwaarden eveneens van toepassing met uitzondering van die waar technische beperkingen van de E-reader leiden tot minder functionaliteit dan in de App.

ARTIKEL 9. ONDERSTEUNING GEBRUIK APP
9.1 Push2Tablet spant zich in om per e-mail technische en inhoudelijke ondersteuning te bieden aan Gebruiker met betrekking tot de App. Push2Tablet kan echter niet garanderen dat alle mogelijke problemen op deze wijze dan wel anderszins kunnen worden opgelost.

ARTIKEL 10. COMMUNICATIE
10.1 Ieder contact tussen Push2Tablet en Gebruiker kan elektronisch geschieden tenzij de wet anders voorschrijft.

10.2 De door Push2Tablet opgeslagen versie van de correspondentie met de Gebruiker geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Gebruiker.

10.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door Gebruiker overtuigend wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Gebruiker, komt dit voor risico van Gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.


ARTIKEL 11. PRIVACY EN VEILIGHEID
11.1 Het gebruik van de App kan verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. De Privacy Policy, zoals vermeld in de aanhef van deze Gebruiksvoorwaarden, is daarop van toepassing.
11.2 Push2Tablet valt in dit opzicht als verantwoordelijke en bewerker aan te merken, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
11.3 Push2Tablet zal alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de met behulp van de App opgeslagen informatie te beveiligen. Gebruiker ziet erop toe dat, waar nodig, Gebruiker gebruik maakt van de gangbare veiligheidsmiddelen die redelijkerwijs op een Device geïnstalleerd behoren te zijn, zoals een antivirus, anti-spam, anti-spyware, anti-malware, anti-phishing en firewall oplossing, alsmede eventuele beveiligingsmiddelen die Push2Tablet beschikbaar stelt.
11.4 Door het gebruik van de App door Gebruiker verwervt Push2Tablet informatie over het leesgedrag, alsmede daarvan afgeleid informatieconsumptiegedrag van Gebruiker middels het volgen van hyperlinks of anderszins benutten van interactiviteit en multimedia die middels via de App verworven content beschikbaar komt. Deze informatie staat uitgevers van de content tot de beschikking, doch Push2Tablet staat ervoor in dat deze informatie voor hen niet herleidbaar zal zijn tot de persoon of persoonsgegevens van Gebruiker.
11.5 Door het aangaan van de Gebruiksovereenkomst en het Abonnement en/of Koopovereenkomst geeft de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming aan Push2Tablet dat zijn e-mailadres kan worden gebruikt door Push2Tablet voor het versturen van nieuwsbrieven.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 De App is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Push2Tablet kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is.
12.2 Push2Tablet is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, bijdragen en andere materialen of uitingen die Gebruikers of derden via de App plaatsen of verschaffen. De App kan banners en links bevatten naar externe internetpagina's. Push2Tablet is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina's en aanvaardt daar-voor geen aansprakelijkheid.
12.3 Push2Tablet is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App tenzij de aansprakelijkheid daarvoor op grond van de wet niet kan worden uitgesloten.
12.4 Onverminderd de overige vrijwaringen in de Gebruiksovereenkomst, vrijwaart Gebruiker Push2Tablet tegen alle vorderingen van derden ter zake van of in verband met het gebruik en het ter beschikking stellen van de App alsmede anderszins ter zake van of in verband met de uitvoering van de Gebruiksovereenkomst.


ARTIKEL 13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
13.1 Alle Intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de inhoud en/of lay-out van de App en de door middel van de App gehuurde of gekochte E-uitgaven, berusten uitsluitend en exclusief bij Push2Tablet en/of haar licentiegevers.
13.2 Indien het redelijkerwijs aannemelijk is dat komt vast te staan dat Gebruiker bij het gebruik van de App inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Push2Tablet gerechtigd, naar eigen keuze het gebruik van de App te doen staken en het Abonnement en de Gebruiksovereenkomst per direct te beëindigen.
13.3 Gebruiker mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele eigendomsrechten in de E-uitgaven niet wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
Gebruiker vrijwaart Push2Tablet tegen aanspraken van derden in verband met het gebruik van E-uitgaven door Gebruiker.
13.4 De Intellectuele eigendomsrechten op de App blijven berusten bij Push2Tablet en/of haar licentiegever(s). Met het sluiten van de Gebruiksovereenkomst verleent Push2Tablet aan Gebruiker slechts een beperkt niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van de App gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst.

13.5 Indien naar het oordeel van Push2Tablet aannemelijk is dat komt vast te staan dat de App inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Push2Tablet gerechtigd 1) naar het redelijke oordeel van Push2Tablet gelijkwaardige content ter beschikking te stellen of 2) de levering van de App te staken en de Gebruiksovereenkomst op te zeggen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.
13.6 Gebruiker mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele eigendomsrechten op de App niet wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
13.7 Push2Tablet vrijwaart Gebruiker tegen aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de App in Nederland inbreuk maakt op Intellectuele eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarde dat Gebruiker Push2Tablet onverwijld informeert over het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Gebruiker Push2Tablet de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Gebruiker verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan Push2Tablet die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwarings-verplichting van Push2Tablet vervalt indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de App die door Gebruiker of namens Gebruiker door een derde zijn verricht, door gebruik van de App in combinatie met niet door Push2Tablet ter beschikking gestelde producten of diensten of als gevolg van enig ander handelen in strijd met de Gebruiksovereenkomst.

ARTIKEL 14. DUUR EN BEËINDIGING
14.1 Het Abonnement heeft een looptijd van 30 dagen en wordt steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 30 dagen. Het Abonnement is te allen tijde tegen het einde van de lopende abonnementsperiode opzegbaar door de Gebruiker of Push2Tablet. Ingeval van opzegging eindigt het Abonnement derhalve aan het eind van de ten tijde van de opzegging lopende abonnementsperiode van 30 dagen.
14.2 De Gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, en kan door ieder der Partijen te allen tijde worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

14.3 Onverminderd alle andere rechten en vorderingen kan Push2Tablet door een schriftelijke mededeling aan Gebruiker het Abonnement respectievelijk de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder in verband daarmee tot schadevergoeding gehouden te zijn ontbinden, indien zich een van de volgende gevallen voordoet:
i) Gebruiker heeft een aanvraag gedaan of is toegelaten tot de schuldsanering in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of Gebruiker heeft anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
ii) Gebruiker is tekortgeschoten in de nakoming van enige verplichting uit het Abonnement respectievelijk de Gebruiksovereenkomst en, voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is, is na door Push2Tablet bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld de verplichting niet alsnog binnen één week nagekomen;
iii) Gebruiker inbreuk heeft gemaakt op Intellectuele eigendomsrechten van Push2Tablet en/of haar licentiegevers; of
iv) Push2Tablet op grond van wet- of regelgeving, een rechterlijke uitspraak dan wel als gevolg van de beëindiging of wijzigingen van een overeenkomst met haar toeleveranciers en/of licentiegevers, niet meer in staat is of gerechtigd is de App en/of de E-uitgaven overeenkomstig hetgeen in de Gebruiksvoorwaarden is bepaald aan Gebruiker te leveren.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
15.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in Utrecht.
Addendum Apple
Indien u gebruikt maakt van Apple apparatuur en/of programmatuur geldt aanvullend op de Gebruiksvoorwaarden onderstaande:
1. Apple Inc. ("Apple") is geen partij bij deze overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de App en de inhoud daarvan. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Apple, beschikbaar via http://www.apple.com, verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op de Gebruiksvoorwaarden.
2. De licentie in artikel 4 van de Gebruiksvoorwaarden is beperkt tot het gebruik van de App op de door Apple geautoriseerde randapparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Apple.
3. Apple is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van de App.
4. Apple is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van u of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van Intellectuele eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.
5. U bevestigt hierbij dat u (i) niet woonachtig bent in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een "terrorist supporting country" en (ii) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met "prohibited or restricted parties".
6. Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat u ermee akkoord dat Apple derde begunstigde met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden is en dat Apple het recht heeft de bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware Apple Push2Tablet.

Addendum Google (Android)
Indien u gebruikt maakt van Android apparatuur en/of programmatuur geldt aanvullend op de Gebruiksvoorwaarden onderstaande:
1. Google Inc. ("Google") is geen partij bij deze overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de App en de inhoud daarvan. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Google, beschikbaar via http://www.google.com, verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op de Gebruiksvoorwaarden.
2. De producent van uw randapparatuur en de aanbieder van de door u gebruikte telecommunicatie-diensten heeft geen verplichting om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van de App.

Addendum Microsoft
Indien u gebruikt maakt van Microsoft apparatuur en/of programmatuur geldt aanvullend op de Gebruiksvoorwaarden onderstaande:
1. In aanvulling op artikel 4 van de Gebruiksvoorwaarden is het u niet toegestaan om de App te gebruiken op meer dan 5 apparaten die zijn verbonden met uw Windows Live ID.
2. Microsoft Corporation ("Microsoft"), de producent van uw randapparatuur en de aanbieder van de door u gebruikte telecommunicatiediensten heeft geen verplichting om enige onderhoud- en onder-steuningsdiensten te leveren in het kader van de App.
3. Microsoft, haar maatschappijen en leveranciers en de aanbieder van de door u gebruikte telecommunicatiediensten zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van u of derden, uit welke hoofde dan ook.

Addendum Blackberry
Indien u gebruikt maakt van Research in Motion apparatuur en/of programmatuur geldt aanvullend op de Gebruiksvoorwaarden onderstaande:
1. Research In Motion Ltd. ("RIM"), de aanbieder van de door u gebruikte telecommunicatiediensten en alle entiteiten die diensten en producten van Blackberry App World aanbieden via een winkel beheerd door Blackberry App World, zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van u of derden, uit welke hoofde dan ook.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat u ermee akkoord dat RIM, de aanbieder van de door u gebruikte telecommunicatiediensten en alle entiteiten die diensten en producten van Blackberry App World aanbieden via een winkel beheerd door Blackberry App World derde begunstigde met betrekking tot dit Addendum is en dat deze partijen het recht hebben dit Addendum in de Gebruiksvoorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware het Push2Tablet.
© Push2Tablet 2018