Privacy policy Push2Tablet en Leeslounge

MEI 2018 VERSIE 1.1
 
INHOUD
 
1. WANNEER IS DEZE PRIVACY POLICY VAN TOEPASSING?
2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?
3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT PUSH2TABLET?
4. VOOR WELK DOEL GEBRUIKT PUSH2TABLET UW GEGEVENS?
5. VERSTREKKING AAN DERDEN
6. HOE LANG BEWAART PUSH2TABLET UW GEGEVENS?
7. INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
8. RECHT VAN VERZET
9. INFORMATIEBEVEILIGING
10. TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGINGEN
 
 
Push2Tablet B.V. en haar digitale leesservice “Leeslounge” verzamelen in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van onze websites.Push2Tablet gaat zorgvuldig met uw gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacy policy beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. Deze privacy policy kan van tijd tot tijd wijzigen. Op www.Push2Tablet.nl vindt u de actuele versie van de privacy policy.
 

 
1. WANNEER IS DEZE PRIVACY POLICY VAN TOEPASSING?
 
1.1 Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Push2Tablet van u verwerkt in het kader van de diensten die Push2Tablet op de markt brengt, inclusief de gegevens van bezoekers van de websites van Push2Tablet en gebruikers van de door Push2Tablet geëxploiteerde apps.
 


2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?
 
2.1 De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Push2Tablet B.V. gevestigd aan de Tolweg 5 in Baarn.
 


3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT PUSH2TABLET?
 
3.1 Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken op de volgende manieren:
 
i) Informatie die u aan ons verstrekt, zoals naam, woonadres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres; en
 
ii) Informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten of het bezoek aan onze websites, zoals naam, geboortedatum, adres, e-mailadres en IP-adres. Wij verwerken ook uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten.
 
3.2 Cookies
Push2Tablet gebruikt verschillende technieken om informatie te verzamelen en op te slaan als u onze websites bezoekt, waaronder cookies. Cookies stellen ons in staat om gemiddelde bezoekersaantallen te berekenen en bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, zodat wij op basis van deze informatie onze website kunnen verbeteren en onze gebruikers beter kunnen helpen. Er zijn cookies die het gebruik van de website voor u makkelijker maakt door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren. Wij gebruiken cookies niet om persoonsgegevens te verzamelen over u en wij slaan niet opzettelijk persoonlijke informatie op die uw browser aan ons verstrekt door middel van cookies. Wij gebruiken ook tracking en analytische cookies om de tevredenheid van onze gebruikers bij te houden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en de manier waarop u cookies kunt beheren, verwijzen wij u naar onze Cookie Policy.
 


4. VOOR WELK DOEL GEBRUIKT PUSH2TABLET UW GEGEVENS?

Push2Tablet gebruikt de gegevens die we verzamelen voor:
 
4.1 Dienstverlening
Push2Tablet verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een factuur en het onderhouden van onze relatie met u. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden.
 
4.2 Inschakelen derden
Push2Tablet kan derde partijen inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Push2Tablet de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden worden verwerkt.
 
4.3 Marketing- en verkoopactiviteiten
We doen graag aanbiedingen voor onze producten en diensten aan onze klanten (ook na beëindiging van het contract). Dit doen we per e-mail of in een app, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.
 
4.4 Verwerking van uw gegevens op websites van Push2Tablet
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren. Wij kunnen uw gegevens op onze websites ook gebruiken om in bepaalde gevallen (commerciële) informatie per e-mail te kunnen sturen over andere diensten van Push2Tablet, mits u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 


5. VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden buiten Push2Tablet, tenzij een van de volgende omstandigheden zich voordoet:
 
5.1 Met uw uitdrukkelijke toestemming
Wij kunnen uw persoonsgegevens aan de uitgever van de titel die u binnen de applicatie leest verstrekken als wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
 
5.2 Voor verwerking door ingeschakelde derden (onderaannemers)
Wij kunnen persoonsgegevens aan aan ons gelieerde partijen of andere vertrouwde partijen verstrekken om deze voor ons te verwerken, uitsluitend volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met onze privacy policy en andere passende geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen.
 
5.3 Wettelijke verplichting en andere juridische redenen
Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten Push2Tablet verstrekken als wij redelijkerwijs mogen aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens redelijkerwijs nodig is om:
 
i) Te voldoen aan wet- en regelgeving en/of een gerechtelijk bevel;
 
ii) Fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en/of
 
iii) De belangen, eigendommen of veiligheid van Push2Tablet, onze klanten of het publiek te beschermen, voor zover in overeenstemming met de wet.
 
5.4 We kunnen geanonimiseerde, niet tot een persoon herleidbare gegevens verstrekken aan onze partners, zoals adverteerders, of maken deze bekend. Wij kunnen bijvoorbeeld gegevens publiceren die de trend aangeven van het gebruik van onze diensten.
 
5.5 Als Push2Tablet betrokken wordt bij een fusie, overname of activa/passivatransactie, zullen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen. Wij zullen de betreffende klanten op passende wijze informeren voordat de persoonsgegevens worden overgedragen of onder een ander privacy beleid gaan vallen.
 


6. HOE LANG BEWAART PUSH2TABLET UW GEGEVENS?
 
6.1 Push2Tablet bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.


 
7. INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 
7.1 U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kun u doen door een brief of e-mail te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Push2Tablet BV Tolweg 5, 3741 LM Baarn of aan info@Push2Tablet.nl. Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.
 
7.2 Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via aan Push2Tablet BV Tolweg 5, 3741 LM Baarn of aan info@Push2Tablet.nl. U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord. Indien u een bij leeslounge.nl geregistreerde gebruiker bent kunt u de gegevens zelf aanpassen in “mijn account” op www.leeslounge.nl.
 
7.3 U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk van onze servers en backup systemen verwijderen.
 
7.4 Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar of uitermate onpraktisch zijn.
 
7.5 Push2Tablet kan u ten hoogste EUR 4,50 als tegemoetkoming in de kosten in rekening brengen om te voldoen aan het recht op inzage en correctie.
 


8. RECHT VAN VERZET
 
8.1 U hebt de mogelijkheid om u te verzetten tegen gebruik van uw persoonsgegevens als het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook als u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun u zich verzetten tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens.
 
8.2 Als u bezwaar wil maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dit ons laten weten per brief of e-mail, gericht aan Push2Tablet BV Tolweg 5, 3741 LM Baarn of aan info@Push2Tablet.nl. Indien u bezwaar wilt maken, vermeldt dan in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. U ontvangt binnen 4 weken na uw bezwaar van ons een schriftelijk antwoord.
 
8.3 Als wij uw persoonsgegevens niet langer mogen gebruiken, kan dit leiden tot minder gebruiksmogelijkheden van onze websites en andere diensten.
 


9. INFORMATIEBEVEILIGING
 
9.1 Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om Push2Tablet en onze klanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens.

9.2 Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.
 


10. TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGINGEN
 
10.1 Onze privacy policy is van toepassing op alle diensten en websites van Push2Tablet en geldt wereldwijd.
 
10.2 Wij passen onze privacy policy regelmatig aan. De meest actuele versie is steeds op onze website www.leeslounge.nl te vinden. Wij beperken uw rechten niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij zullen u ingeval van belangrijke wijzigingen op een meer persoonlijke wijze informeren over de veranderingen.