Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN app4learning

Artikel 1: Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van alle overeenkomsten en alle (rechts)handelingen tussen Push2Tablet en gebruiker, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, de overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Artikel 2: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Push2Tablet: leverancier en beheerder van de app4learning-applicatiesoftware en -website.
  2. app4learning: de applicatiesoftware die door Push2Tablet wordt geleverd onder de naam “app4learning” en waarmee gebruikers de mogelijkheid hebben om middels hun iPad bestelde tijdschriften, boeken en andere documenten te lezen en te beheren.
  3. Registratie: elektronische vastlegging door gebruiker van een bevestigd e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord onder akkoordverklaring met deze gebruiksvoorwaarden, waardoor gebruiker het recht verwerft app4learning te gebruiken.
  4. Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
  5. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst welke door registratie wordt aangegaan, onder akkoordverklaring van deze gebruiksvoorwaarden
  6. Partij: iedere betrokken partij bij deze gebruiksvoorwaarden.
  7. Gebruiker: de natuurlijke persoon met wie Push2Tablet de gebruiksovereenkomst heeft gesloten en die van de app4learning gebruik maakt en als gebruiker kan inloggen op het Platform.
  8. Platform: een met wachtwoord afgeschermde omgeving binnen de app4learning waartoe uitsluitend de gebruikers toegang hebben.
  9. Koopovereenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen een gebruiker en een uitgever die door middel van app4learning uitgaven distribueert. De koop komt tot stand tussen de uitgever en de gebruiker binnen een electronische transactie-omgeving onder verantwoordelijkheid van de uitgever op grond van de daar gepubliceerde eventuele leveringsvoorwaarden van de uitgever. Push2Tablet is op geen andere wijze partij bij die overeenkomst betrokken, dan als distributeur van het gekochte in opdracht van de uitgever.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
Aanbiedingen binnen app4learning betreffen voorbeelden van hetgeen de gebruiker zou kunnen aanschaffen bij de uitgever daarvan. Een overeenkomst tot koop komt tot stand tussen de uitgever en de gebruiker binnen een electronische transactie-omgeving onder verantwoordelijkheid van de uitgever op grond van de daar gepubliceerde eventuele leveringsvoorwaarden van de uitgever. Push2Tablet heeft geen betrokkenheid bij de totstandkoming of uitvoering van de koopovereenkomst, anders dan ten behoeve van de distributie van het middels de overeenkomst verworvene.

Artikel 4: Gebruik van de app4learning
4.1 Push2Tablet verleent gebruiker vanaf het moment van registratie gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst het recht om gebruik te maken van de app4learning ten behoeve van de ontvangst, het beheer en het lezen van ondermeer bij uitgevers verworven tijdschriften, kranten en boeken die door hen middels app4learning worden gedistribueerd. Push2Tablet zal daartoe aan gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord verstrekken of deze door gebruiker laten kiezen, waarmee gebruiker kan inloggen op het Platform.
4.2 Gebruiker staat ervoor in dat hij uitsluitend gebruik maakt van de app4learning conform het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden. Gebruiker vrijwaart Push2Tablet voor aanspraken van derden ter zake of in verband met het gebruik en het ter beschikking stellen van de app4learning, alsmede voor aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat gebruiker gebruik heeft gemaakt van de app4learning op een wijze die strijdig is met het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden.
4.3 Push2Tablet zal zich naar beste vermogen inspannen om de app4learning ten behoeve van de gebruiker functioneel te houden. In geval de app4learning niet beantwoordt aan de gebruiksovereenkomst of Push2Tablet niet voldoet aan haar inspanningsverplichting, is Push2Tablet gerechtigd, naar eigen keuze, 1) de app4learning zodanig te wijzigen dat deze beantwoordt aan de gebruiksovereenkomst, 2) de app4learning te vervangen door een applicatie die beantwoordt aan de gebruiksovereenkomst of 3) de levering van de app4learning te staken en de gebruiksovereenkomst op te zeggen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding voor Push2Tablet is hiermee uitgesloten.
4.4 Push2Tablet heeft het recht de aangeboden functionaliteit van de app4learning van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren. Push2Tablet zal zich inspannen om eventuele fouten in de app4learning op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten, al dan niet tijdig, worden hersteld.
4.5 De via de app4learning ontvangen licenties voor download van tijdschriften, kranten en boeken blijven ten minste 1 jaar beschikbaar voor download door de app4learning. Het niet binnen deze periode downloaden van gekochte uitgaven vrijwaart de gebruiker niet van eventuele verplichtingen jegens de uitgever.

Artikel 5: Ondersteuning
Push2Tablet spant zich in om telefonisch en per e-mail technische en inhoudelijke ondersteuning te bieden aan gebruiker met betrekking tot de app4learning. Push2Tablet kan echter niet garanderen dat alle mogelijke problemen op deze wijze dan wel anderszins kunnen worden opgelost.

Artikel 6: Communicatie
6.1 Iedere contact tussen Push2Tablet en gebruiker kan elektronisch geschieden tenzij de wet anders voorschrijft.
6.2 De door Push2Tablet opgeslagen versie van de correspondentie met de gebruiker geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door gebruiker.
6.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan overtuigend wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van gebruiker, komt dit voor risico van gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.
6.4 Door het aangaan van de overeenkomst geeft de gebruiker uitdrukkelijk toestemming aan Push2Tablet dat zijn e-mailadres kan worden gebruikt door Push2Tablet en de uitgeverij van een verworven uitgave voor het versturen van nieuwsbrieven dan wel voor andere directe marketingdoeleinden.

Artikel 7: Privacy en veiligheid
7.1 Het gebruik van de app4learning kan verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. Push2Tablet valt in dit opzicht aan te merken als bewerker. Gebruiker is aan te merken als verantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 1 onder d van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gebruiker vrijwaart Push2Tablet tegen aanspraken van derden dat door het gebruik van de app4learning persoonsgegevens zijn verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving.
7.2 Push2Tablet zal zich redelijkerwijs inspannen om de met behulp van de app4learning opgeslagen informatie te beveiligen. Gebruiker ziet erop toe dat gebruiker gebruik maakt van de gangbare veiligheidsmiddelen die redelijkerwijs op een computer geïnstalleerd behoren te zijn, zoals een anti-virus, anti-spam, anti-spyware, anti-malware, anti-phishing en firewall oplossing, alsmede van eventuele beveiligingsmiddelen die Push2Tablet beschikbaar stelt.
7.3 Door het gebruik van app4learning door gebruiker verwerft Push2Tablet informatie over het leesgedrag, alsmede daarvan afgeleid informatieconsumptiegedrag van gebruiker middels het volgen van hyperlinks of anderszins benutten van interactiviteit en multimedia die middels via app4learning verworven content beschikbaar komt. Deze informatie staat de uitgever van de verworven content beschikbaar, doch Push2Tablet staat ervoor in dat deze informatie door de uitgever niet herleidbaar zal zijn tot de persoon of persoonsgegevens van gebruiker.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 De volgende handelingen met betrekking tot de app4learning mogen niet door of vanwege gebruiker worden verricht: a. de app4learning gebruiken anders dan noodzakelijk in het kader van artikel 4.1 en 4.2 van deze gebruiksvoorwaarden, waaronder het op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, openbaar maken, verveelvoudigen, of anderszins aan enige derden ter beschikking stellen van content die via de app4learning wordt verkregen of daarop zichtbaar is; b. een of meer wijzigingen aanbrengen in de Applicatie; c. aangebrachte technische beveiligingen en andere voorzieningen (doen) verwijderen of omzeilen; d. de app4learning zodanig gebruiken, dat het systeem waarmee de app4learning ter beschikking wordt gesteld, overmatig belast wordt; e. het delen van de aan gebruiker verbonden gebruikersnaam met derden; f. de gebruikersnaam meer dan één keer activeren op hetzelfde type medium.
8.2 Gebruiker vrijwaart Push2Tablet voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door gebruiker of de gebruikers met behulp van de app4learning opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
8.3 Mocht Push2Tablet blijken dat informatie die door gebruiker met behulp van de app4learning is opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal zij prompt handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal Push2Tablet aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit het handelen van de gebruiker.
8.4 Gebruiker is verplicht de door Push2Tablet verstrekte, of door gebruiker aangemaakte gebruikersnamen, wachtwoorden en administratienummers geheim te houden. Push2Tablet is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van misbruik of verlies van gebruikersnamen en wachtwoorden door gebruiker, en mag ervan uitgaan dat de gebruiker die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord ook daadwerkelijk de door gebruiker geautoriseerde gebruiker is. Gebruiker vrijwaart Push2Tablet voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de ongeautoriseerde gebruiker schade heeft veroorzaakt door het gebruik van de app4learning. Zodra gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient Push2Tablet daarvan direct schriftelijk en telefonisch op de hoogte te worden gesteld.
8.5 Gebruiker is verantwoordelijk voor het selecteren, gebruiken, en in stand houden van de apparatuur, netwerkverbindingen, en alle andere faciliteiten benodigd om toegang te verkrijgen tot de app4learning en het Push2Tablet-platform. Push2Tablet is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van gebreken, storingen, beperkte beschikbaarheid, of andere tekortkomingen van deze faciliteiten.
8.6 Op verzoek van of namens Push2Tablet zal gebruiker steeds alle medewerking verlenen en informatie verstrekken, die Push2Tablet van haar verlangt in het kader van de uitvoering van deze gebruiksvereenkomst. Gebruiker zal zich naar beste vermogen inspannen om steeds juist, volledig en tijdig aan dergelijke verzoeken van Push2Tablet te voldoen. Ook is gebruiker gehouden om gevolg te geven aan nadere instructies van of namens Push2Tablet met betrekking tot het gebruik van de app4learning.
8.7 In aanvulling op de overige aansprakelijkheidsbeperkingen in de gebruiksovereenkomst, sluit Push2Tablet iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade (waaronder in ieder geval vermogensschade en andere schade) die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik en het ter beschikking stellen van de app4learning, alsmede voor schade die anderszins voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de gebruiksovereenkomst, tenzij deze schade het gevolg is van grove schuld of opzet van de directie of leidinggevend personeel van Push2Tablet.
8.8 Onverminderd de overige vrijwaringen in de gebruiksovereenkomst, vrijwaart gebruiker Push2Tablet tegen alle vorderingen van derden ter zake van of in verband met het gebruik en het ter beschikking stellen van de app4learning alsmede anderszins ter zake van of in verband met de uitvoering van de gebruiksvereenkomst.
8.9 Push2Tablet is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de middels de app4learning ontvangen uitgaven.

Artikel 9: Intellectuele Eigendomsrechten
9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op de app4learning blijven berusten bij Push2Tablet en/of haar licentiegever(s). Met het sluiten van de gebruiksovereenkomst verleent Push2Tablet aan gebruiker slechts een beperkt niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van de app4learning gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst.
9.2 Indien naar het oordeel van Push2Tablet aannemelijk is dat komt vast te staan dat de app4learning inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Push2Tablet gerechtigd, naar eigen keuze, 1) naar het redelijke oordeel van Push2Tablet gelijkwaardige content ter beschikking te stellen of 2) de levering van de app4learning te staken en de gebruiksovereenkomst op te zeggen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.
9.3 gebruiker mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten op de app4learning niet wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
9.4 Push2Tablet vrijwaart gebruiker tegen aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de app4learning in Nederland inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarde dat gebruiker Push2Tablet onverwijld informeert over het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat gebruiker Push2Tablet de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Gebruiker verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan Push2Tablet die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringsverplichting van Push2Tablet vervalt indien en voorzover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de app4learning die door gebruiker of namens gebruiker door een derde zijn verricht, door gebruik van de app4learning in combinatie met niet door Push2Tablet ter beschikking gestelde producten of diensten of als gevolg van enig ander handelen in strijd met de gebruiksovereenkomst.

Artikel 10: Duur en beëindiging
10.1 De gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, en kan door Partijen te allen tijde worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
10.2 Onverminderd alle andere rechten en vorderingen kan Push2Tablet , door een schriftelijke mededeling aan gebruiker de gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder in verband daarmee tot schadevergoeding gehouden te zijn ontbinden, indien zich een van de volgende gevallen voordoet: a. gebruiker is in staat van faillissement verklaard of aan haar is, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend, of gebruiker heeft anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is; b. gebruiker is tekortgeschoten in de nakoming van enige verplichting uit deze gebruiksovereenkomst en, voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is, is na door Push2Tablet bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld de verplichting niet alsnog binnen één week nagekomen; c. gebruiker inbreuk heeft gemaakt op Intellectuele Eigendomsrechten; d. Push2Tablet op grond van wet- of regelgeving, een rechterlijke uitspraak dan wel als gevolg van de beëindiging of wijzigingen van een overeenkomst met haar toeleveranciers en/of licentiegevers, niet meer in staat is of gerechtigd is de app4learning overeenkomstig hetgeen in de gebruiksovereenkomst is bepaald aan gebruiker te leveren.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op de gebruiksovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze gebruiksovereenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
11.2 Push2Tablet mag bij de uitvoering van de gebruiksovereenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
11.3 Push2Tablet mag rechten en verplichtingen uit de gebruiksovereenkomst overdragen aan derden.
11.4 Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de gebruiksovereenkomst aan een derde over te dragen of sublicenties te verschaffen.
Registratie - Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden te bekijken.